Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanunla;

- 7 nci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yapılan değişiklikle, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılan süreli yayınlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

-9 uncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına, aynı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar [Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları] için belirlenen ÖTV oranını %50’ye kadar artırma ile bu mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme ve dört katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

-10 uncu maddesi ile 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için oranlara esas olmak üzere özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak üç ayrı fiyat kategorisi belirlenmiştir.


Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız

Söz konusu kanuna ulaşmak için tıklayınız


Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop